Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
 

Reklamacje faktur

W przypadku reklamowania faktury z Państwa strony Zakład dokona korekty faktury rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków które, w niżej wymienionych przypadkach:

  • stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań wodomierza głównego (np. pomyłka w odczycie);
  • błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania wodomierza głównego. W tym przypadku niezbędna jest ekspertyza tego urządzenia;      

UWAGA!
Reklamując rozliczenie nie należy zwracać oryginału faktury.

Zgodnie z Ogólnymi warunkami sprzedaży reklamacja rozliczenia nie zwalnia Odbiorcy Usług z obowiązku terminowego opłacania należności za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Odbiorca Usług dokonuje opłat zgodnie z otrzymaną fakturą. W przypadku uznania reklamacji sporządzona zostanie faktura korygująca.

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy. Jeżeli z wyliczonej korekty wyniknie nadpłata, zalicza się ją na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Klient nie wystąpi o jej zwrot.