Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
 

Zawieranie umów

Kiedy zawieramy Umowę

Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

 • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
 • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
 • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

Dokumenty do zawarcia Umowy

Przedstawiamy pełną listę dokumentów niezbędnych do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, które Klient powinien dostarczyć do GZUKiM w Księginicach:

Osoba fizyczna

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: do wglądu wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Wniosek należy złożyć na standardowym formularzu:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.:do wglądu wypis z księgi   wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp.;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

UWAGA!
Faktury za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości mogą być wystawiane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, tylko w przypadku gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwa

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.:do wglądu wypis z księgi   wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp.;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

UWAGA!
W imieniu osoby prawnej, umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

Wspólnoty Mieszkaniowe

 • do wglądu: akt notarialny potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali;
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON;
 • decyzja o nadaniu NIP;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty;
 • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.
 • wykaz lokali wraz ze wskazaniem dokładnych adresów:

Wniosek należy złożyć na standardowym formularzu

Rozwiązywanie umowy

Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może nastąpić poprzez:

 • złożenie wniosku o rozwiązanie umowy w siedzibie Zakładu w Dziale Obsługi Klienta, do wglądu: dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości oraz protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;

Wniosek należy złożyć na standardowym formularzu:

Wniosek o rozwiązanie umowy dla osoby fizycznej
Wniosek o rozwiązanie umowy dla przedsiębiorstw

Aktualizacja umowy

Zmiana danych Odbiorcy Usług może nastąpić poprzez:

 • złożenie wniosku o aktualizację umowy w siedzibie Zakładu w Dziale Obsługi Klienta, wraz z dokumentem potwierdzającym zmianę danych (do wglądu);

Wniosek należy złożyć na standardowym formularzu obowiązującym w Zakładzie:

Wniosek o aktualizację umowy dla osoby fizycznej
Wniosek o aktualizację umowy dla przedsiębiorstw

Jeżeli zmiana danych nastąpiła w wyniku:

 • zmiana nazwiska - należy przedstawić (do wglądu) dokument torżsamości (dowód osobisty);
 • zmiana nazwy firmy - należy załączyć aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 • zmiana adresu siedziby firmy - należy załączyć aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
 • zmiana adresu przyłącza - należy załączyć decyzję administracyjną o zmianie lub nadaniu numeru porządkowego;

Pliki do pobrania