Dbamy
o jakość wody
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacje. Uzdatnianie
i ujęcia wody pitnej.
Działalność
komunalna
Administrowanie nieruchomościami, drogi, place zabaw, tereny zielone i boiska sportowe.
Strona główna » Aktualności » KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK!
 

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK!

20 kwiecień 2016
KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK!

Rajstopy, zużyte ubrania czy patyczki higieniczne – niektórzy mieszkańcy Gminy Lubin toalety i studzienki ściekowe traktują jak zsyp na śmieci.  Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania.

Kwestię odpadów, których nie należy wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zazwyczaj wyraźnie określają to także zapisy umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, którą podpisują odbiorcy. Niestety prawo swoje, a użytkownicy swoje.

- Do sieci trafia prawie wszystko, co zmieści się do odpływu. Są to m.in.: kapsle, puszki po napojach, patyczki do uszu, środki higieny osobistej, przeterminowane lekarstwa, niedopałki papierosów, środki chemiczne, zużyte baterie, a nawet części garderoby – mówi Marek Skowerski – kierownik działu technicznego naszego Zakładu.

Bardzo dużo szkód w przepompowniach ścieków wyrządzają małe, z pozoru nieszkodliwe patyczki higieniczne oraz jednorazowe nawilżane chusteczki higieniczne , które nagminnie trafiają do kanalizacji co jest przyczyną częstych awarii urządzeń kanalizacyjnych, a w tym przede wszystkim przepompowni ścieków.

GZUKiM zdając sobie sprawę z powagi problemu, rozpoczął akcję informacyjną. Mają w tym pomóc specjalnie przygotowane ulotki, które trafią do mieszkańców Gminy.

Czego nie wrzucamy do kanalizacji?

– odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

– odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

– substancji palnych i wybuchowych, których o punkcie zapłonu poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

– substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

– odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

– ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne oraz laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.